Projekte “Asistencë Teknike”

SERVICE “Asistencë teknike për të mbështetur reformën në politikat e punësimit dhe arsimin dhe aftësimin profesional”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598952001459&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140560

Referenca: EuropeAid/140560/IH/SER/AL
Data e hapjes: 04.02.2020
Data e mbylljes: 05.03.2020