Programi Interreg ADRION 2014 – 2020

– Shtetet partnere: 8 (Kroaci, Greqi, Itali, Slloveni, Shqipëri, Mal i Zi, Serbi, Bosnje Hercegovinë).
– Buxheti total i Programit: 118 milion Euro.
– Financimi nga IPA: 15.6 milion Euro.
– Fushat e programit: 4 (Inovacioni; Qëndrushmeria; Bashkimi; Qeverisja).
Referuar këtij Programi CFCU kryen funksionin e Kontrolluesit të nivelit të parë të shpenzimeve për projektpartnerët shqiptarë.