Ndërtimi i Kapaciteteve Institucionale të Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) – Financuar nga SIDA

Marrëveshja e AMBU-së është bërë efektive më 06 Janar 2020. Marreveshja Financiare për AMBU:
– Buxheti total: 1,910,000 Euro;
– Afati i implementimit përfundon në Korrik 2022.