Programi Interreg MED 2014 – 2020

– Shtetet partnere: 12 (Portugali, Spanjë, Francë, Itali, Slloveni, Kroaci, Bosnie & Hercegovinë, Mal i Zi, Shqipëri, Greqi, Maltë, Qipro).
– Buxheti total i Programit: 276 milion Euro.
– Financimi nga IPA: 11 milion Euro.
– Fushat e programit: 4 (Inovacioni; Energjia; Qeverisja; Asistenca Teknike).
Referuar këtij Programi CFCU kryen funksionin e Kontrolluesit të nivelit të parë të shpenzimeve për projektpartnerët shqiptarë.