Lehtësimi i Tregtisë dhe Transportit në Ballkanin Perëndimor me qasje programatike me shumë faza

Marrëveshja e kredisë është bërë efektive më 17 Janar 2020. Marreveshja Financiare për WBTTF:
– Buxheti total: 20,000,000 USD;
– Afati i implementimit skadon në 15.12.2025.

Komponenti I – Lehtësimi i lëvizjes ndërkufitare të mallrave
Komponenti II – Përmirësimi i efikasistetit dhe parashikueshmërisë së transportit
Komponenti III – Përmirësimi i aksesit në treg për shërbime dhe nxitja e investimeve rajonale
Komponenti IV – Mbështetja e njësisë të zbaitmit të projektit (PIU) dhe ofrimi i mbështetjes teknike shtesë