Drejtoria për Zbatimin e Projekteve të Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë

Misioni i Drejtorisë për Zbatimin e Projekteve të Bankës Botërore është të sigurojë një menaxhim efektiv, financiar dhe teknik për projektet e financuara nga Banka Botërore dhe donatorët e tjerë.

Funksionet kryesore të Drejtorisë për Zbatimin e Projekteve të Bankës Botërore dhe donatorëve të tjerë janë:
a) Realizimi i procedurave të prokurimit të fondeve të BB-së;
b) Ndjekja e procedurave të Vlerësimit dhe Kontraktimit;
c) Monitorimi mbi zbatimin e kontratave;
d) Organzimi i takimeve informuese/trajnuese me institucionet përfituese lidhur me rregullat e BB-së mbi prokurimin dhe zbatimin e projekteve.

Drejtoria ka në strukturën e saj:

  • Sektorin për Menaxhimin e Prokurimeve
  • Sektorin për Menaxhimin Financiar