Drejtoria për Menaxhimin Financiar IPA dhe Kontrollin e Nivelit të Parë për ETCP

Misioni i Drejtorise për Menaxhimin Financiar IPA dhe Kontrollin e Nivelit të Parë për ETCP është që të sigurojë menaxhim efektiv dhe efiçient financiar të kontratave të financuara nga fondet IPA.

Funksionet kryesore të Drejtorisë për Menaxhimin Financiar IPA dhe Kontrollin e Nivelit të Parë për ETCP jane:
a ) Menaxhimi financiar i projekteve IPA në përputhje me rregulloret financiare, legjislacionin shqiptar dhe manualeve të procedurave.
b)Validimet e shpenzimeve për projekt partnerët shqipëtarë në kuadër të programeve Territoriale ETCP.
c)Validimet e shpenzimeve për projekt partnerët shqipëtarë në kuadër të programi të Bashkepunimit Ndërkufitar CBC.

Drejtoria ka në strukturën e saj:

  • Sektorin për Menaxhimin Financiar IPA dhe CBC
  • Sektorin për Kontrollin e Nivelit të Parë për ETCP