Projekte binjakëzimi - CFCU

 

Projekte binjakëzimi

TWINNING “Mbështetje për Administratën Doganore Shqiptare në lidhje me zbatimin e Kodit Doganor të BE-së dhe rritjen e kapaciteteve operacionale në fushën e mallrave të falsifikuara”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598952462584&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&ccnt=12037360&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169378

Referenca: EuropeAid/169378/ID/ACT/AL
Data e hapjes: 29.05.2020
Data e mbylljes: 29. 07.2020

TWINNING “Forcimi i mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598952556749&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&ccnt=12037360&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168694

Referenca: EuropeAid/168694/ID/ACT/AL
Data e hapjes: 25.03.2020
Data e mbylljes: 03. 07.2020

TWINNING “Ngritje e kapaciteteve për përafrim me legjislacionin e Bashkimit Europian për mbrojtjen e të dhënave personale”

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1598952538207&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&ccnt=12037360&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168483

Referenca: EuropeAid/168483/ID/ACT/AL
Data e hapjes: 06.03.2020
Data e mbylljes: 25.05.2020