Drejtoria e Përgjithshme - CFCU

 

Drejtoria e Përgjithshme

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) është strukturë operative kryesore për menaxhimin indirekt të fondeve IPA si dhe zbatimin e projekteve të Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë. Misioni i saj është të sigurojë një menaxhim administrativ efektiv, financiar dhe teknik të projekteve të miratuara sipas Marrëveshjeve Financiare me Komisionin Evropian, Bankën Botërore dhe Donatorë të tjerë.

Përgjegjësitë:

  • Tenderimi;
  • Kontraktimi;
  • Zbatimi i kontratave;
  • Kryerja e pagesave, kontabiliteti, kerkese per fonde dhe menaxhim te llogarive bankare;
  • Monitorimin & kontrollin;
  • Raportimi