Drejtoria e Menaxhimit te Prokurimeve dhe Kontraktimeve per Fondet e BE-se - CFCU

Drejtoria e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së

Misioni

CFCU është drejtoria përgjegjëse për menaxhimin e fondeve të BE-së në kuadër të decentralizimit të menaxhimit të këtyre fondeve. Marrja e të drejtave për të menaxhuar në mënyrë indirekte fondet IPA të Bashkimit Evropian, është shoqëruar me hartimin e bazës ligjore dhe me ngritjen e strukturave përkatëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe në Ministritë e Linjës/Institucionet përfituese për një menaxhim efektiv dhe të shëndoshë të fondeve të BE-së në përputhje me standardet evropiane. Një nga këto struktura është CFCU “Central Finance and Contracting Unit”, aktualisht Drejtori e Përgjithshme në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, e përbërë nga 2 Drejtori, njëra prej të cilave është: Drejtoria e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së, misioni i së cilës eshtë të sigurojë një menaxhim efektiv, financiar dhe teknik të projekteve të miratuara sipas Marrëveshjeve Financiare me Komisionin Evropian. Në këtë drejtim, CFCU kryen detyrat e mëposhtme: 

 • Planifikimi i prokurimit;
 • Tenderimi (nisja e tenderëve, bën thirrje për propozime);
 • Vlerësimi;
 • Kontraktimi;
 • Administrimi i kontratës dhe monitorimi;
 • Pagesat e kontratës;
 • Kontabilitetin;
 • Raportimin;
 • Kërkesa për fonde nga FK;
 • Trajnime dhe këshilla;
 • Auditimi;
 • Monitorimi;

 

Llojet e kontratave :

 1. Kontratat e Shërbimit
 2. Kontratat Kuadër
 3. Kontratat e Furnizimit
 4. Kontratat e Punëve Civile
 5. Kontratat e Granteve
 6. Kontratat e Binjakëzimit