Uncategorized Archives - Page 3 of 7 - CFCU

Clarifications to Guidelines for Grant Applicants for EuropeAid

Clarifications to Guidelines for Grant Applicants for EuropeAid/138384/ID/ACT/AL

Read More

Contract Award Notice

Project: : Enhancing Quality of Financial Reporting (EQ-FINREP)

Contract: Support IEKA members to increase capacity and knowledge on ISAs application through training programs, including tools and methodologies

Ref. No. AL-EQ-FINREP/I.2-CS/CQ

Microsoft-Word-2013-iconContract-Award-Notice

Read More

CALL FOR EXTERNAL ASSESSORS

Call for Expression of Interest for external assessors for EU funded grant project proposals
Location: Tirana, ALBANIA  
Application Deadline: 27 March 2018, 14:00 local time
Languages Required: English
Starting Date:
(date when the selected candidate is expected to start)
13 April 2018
Expected Duration of Assignment: April-June 2018

Microsoft-Word-2013-iconCall for Expression of Interest for external assessors

Read More

Contract Award Notice

Enhancing Quality of Financial Reporting in Albania Project

“Servers and hardware for NBC”

Ref. No. AL-EQ-FINREP/III.3/G/SH

Microsoft-Word-2013-iconContract-Award-Notice

Read More

CORRIGENDUM No.1 to GUIDELINES FOR GRANT APPLICANT

Ref: EuropeAid/138384/ID/ACT/AL

Support to Civil Society Organizations for the Implementation of Capacity Building Actions to Increase Policy Dialogue and Awareness on European Integration Process

  Europe (non EU) – Tirana, Albania

Microsoft-Word-2013-iconCorrigendum No 1 to Guidelines for Grant Applicants

Read More

Contract Award Notice

Project: : Enhancing Quality of Financial Reporting (EQ-FINREP)

Contract: Improvement of existing software of NBC and creation of new modules for public access to financial information

Ref. No. AL-EQ-FINREP/III.1/G/ICB

Microsoft-Word-2013-iconContract-Award-Notice

Read More

Informacion financiar për projektet e BB (Viti 2016)

Informacion financiar për projektet e Bankës Botërore (Viti 2016)

pdf-2IPS 2- Special purpose financial information for the year ended 2016

pdf-2FINREP – Special Purpose financial information for the year ended 2016

pdf-3AFSA – Special Purpose Financial Information for the year ended 2016

pdf-3PPA-SSAI Special Purpose Financial Information for the year ended 2016

Read More

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

FORCIMI I KAPACITETEVE TË AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE NË SHQIPËRI

Shërbim konsulence

për

Studimi i formës së ardhshme të depozitarit qendror të letrave me vlerë në Shqipëri.

Ref. No. AL-SECO-SSC/4 – CS/IC

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconTORs

Read More

Contract Award Notice

Contract Award Notice

Assignment Title: An effective dissemination of FINREP outcomes in the wide accountants community and other interested audiences in Albania

Ref. No. AL-EQ-FINREP/IV.6.01/CS/CQ

Microsoft-Word-2013-iconContract-Award-Notice

 

Read More

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË RAPORTIMIT FINANCIAR NË SHQIPËRI

Shërbim Konsulence

Mbështetje e anëtarëve të IEKA-s për të rritur kapacitetet dhe njohuritë mbi aplikimin e ISAs përmes programeve të trajnimit, duke përfshirë mjetet dhe metodologjitë

Ref. AL-EQ-FINREP/I.2-CS/CQ

SHQIPËRI

Microsoft-Word-2013-iconREoI

Microsoft-Word-2013-iconToRs

Read More